Schilderij de Ploeg 2

Missie

Stichting Kunstcentrum De Ploeg (SKCDP) wil een breed publiek laten genieten van de schoonheid en kracht van Groningen, zoals verbeeld door de kunstenaars van De Ploeg en hun navolgers. Het centrum wil tevens een drager zijn van de culturele vernieuwingsgeest van de kunstenaarsvereniging De Ploeg, zoals deze in de jaren ‘18 tot ‘50 van de vorige eeuw tot uitdrukking kwam.

SKCDP verbindt en vertelt haar verhaal als inspiratiebron voor de ontwikkeling van het culturele klimaat in Groningen en daarbuiten in de daaropvolgende jaren. En laat dit zien door haar aanbod.

Visie

Stichting Kunstcentrum De Ploeg (SKCDP) organiseert belevenissen op beeldend, muzikaal, theatraal, literair en landschappelijk gebied. Het werkt daarvoor programmatisch en projectmatig samen met andere organisaties en zal regionale culturele initiatieven, passend binnen zijn missie en mogelijkheden, faciliteren met ruimte en ondersteuning. Het programma-aanbod sluit qua vorm en inhoud aan bij de actuele tijdgeest, en is geschikt voor een breed publiek.

Schilderij de Ploeg 3

Door aanpak en inhoud zal het SKCDP worden beleefd als een bruisende plek, waar bezoekers zich kunnen verdiepen en plezier kunnen hebben. Aldus wil het centrum bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de regio. Waarbij de continuïteit van SKCDP als basis dient.

De Ploeg

Vereniging Groninger Kunstkring ‘De Ploeg’ werd op 5 juni 1918 in een café in de Groninger binnenstad opgericht. De zeven mensen die bij de vergadering aanwezig waren, formuleerden drie hoofddoelstellingen: Groninger artiesten nader tot elkaar brengen en het kunstleven bevorderen, de gelegenheid tot werken vergemakkelijken en tot slot het werk bekend maken door exposities te houden.

De naam ‘De Ploeg’ werd bedacht door Jan Altink. Ooit zei hij daarover het volgende: “Omdat er in Groningen niet zoveel te doen was op kunstgebied dacht ik aan ontginnen, het omwoelen van de aarde en dus ook aan ploegen. Vandaar de naam De Ploeg.” Andere Ploegleden van het eerste uur waren Johan Dijkstra, Hendrik Nicolaas Werkman, George Martens, Jan Jordens, Jan van der Zee en Job Hansen. Andere bekende namen zijn o.m. Alida Pott, Wobbe Alkema, Johann Faber, Ekke Kleima en Simon Steenmeijer. Een van de bijzonderheden aan de kunstkring was, dat ze ook elkaar regelmatig portretteerden.

In de beginjaren van De Ploeg verschilden de activiteiten van de kunstkring niet van wat men in die tijd van een keurig, kunst bevorderend gezelschap in de provincie zou kunnen verwachten. Jaarlijks werden er twee exposities in de stad Groningen gehouden. Dit doel werd later bijgesteld tot een expositie of activiteit per jaar in de stad Groningen, alsmede een buiten de stad (Groninger Archieven, 2016). Daarnaast organiseerde de vereniging modeltekensessies en lezingen. De kunstkring stond open voor iedereen die zich op ‘serieuze’ wijze met kunst bezighield. Van een club met uitsluitend kunstenaars die een avant-garde in de stad wilden zijn, was geen sprake. Dat veranderde in het voorjaar van 1921, toen Jan Wiegers uit Davos terugkeerde. De aan tbc lijdende Wiegers had dankzij de financiële ondersteuning van zijn kunstvrienden het Zwitserse kuuroord bezocht. Via een arts ontmoette hij er de schilder Ernst Ludwig Kirchner, een van de vooraanstaande leden van de Duitse expressionistische groep ‘Die Brucke’. De kennismaking met Kirchner en het expressionisme zorgde bij Wiegers voor een nieuwe houding in leven en kunst. In Groningen werd Wiegers’ ontdekking door een aantal jonge Ploegleden enthousiast omarmd en dat legde de basis voor het Groninger expressionisme (Van Os, 1989).

De jaren tussen 1922 en 1928 gelden als de hoogtijdagen van de nog steeds bestaande Groninger kunstenaarsvereniging. Het Duitse expressionisme ‒ waardoor De Ploeg nationale en internationale bekendheid kreeg ‒ is met name in de kunstwerken uit deze periode zichtbaar. In dit vroege Ploegwerk is een prominente rol weggelegd voor het Groninger landschap.

Schilderij de Ploeg 4

Bestuur

Het bestuur a.i. van Stichting Kunstcentrum De Ploeg (handelsregister nr. 77518772 -2 maart 2020)is per 1 oktober jl. teruggetreden. Vanaf deze datum treedt het nieuwe bestuur in functie. De hiervoor benoemde bestuursleden zijn:

 • Henk Eggens, voorzitter (directeur Noorderlink)
 • Eugenie Stolk, secretaris  (bestuurder Alg. Onderwijsbond Rayon Noord)
 • Sjoerd Vitters, penningmeester  (hoofd Bedrijfsv. Groninger Landschap)
 • Jannie Nijlunsing, algemeen bestuurslid  (bestuurder Stichting De Hoven)
 • Ernst Ottens, algemeen bestuurslid  (progr. dir. Arbeidsmarkt en Vakland)
 • Maria Bolt, algemeen lid  (Interim Manager)
 • Bert Dijksterhuis, algemeen lid/notulist (gepensioneerd)

Comité van aanbeveling

 • Drs. Max van den Berg, oud-commissaris van de Koning(in) van Groningen
 • Prof. Dr. Andreas Blühm, kunsthistoricus, directeur Groninger Museum
 • Prof. Dr. Titus M. Eliëns, voormalig hoofd collecties Gemeentemuseum Den Haag en interim directeur Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch
 • Prof. Dr. Henk van Os, kunsthistoricus, oud-directeur Rijksmuseum
 • Harm Post, oud-directeur Groningen Seaports
 • Marte Röling, kunstenares en actrice
 • Drs. Jacques Wallage, oud-burgemeester van Groningen
Schilderij de Ploeg 5

Verslag 2020

Stichting Kunstcentrum De Ploeg is op 2 maart 2020 opgericht met als doel de exploitatie van Kunstcentrum De Ploeg. Belangrijkste wapenfeiten tot dusver zijn, het opstellen van de missie en visie, alsmede de aanzet tot het opstellen van profielen voor het toekomstig bestuur. Ook werd in 2020 een huurcontract overeengekomen met Stichting Herstel Erfgoed De Marne voor het Kunstcentrum te realiseren aan de Mernaweg 55 te Wehe-den-Hoorn, ingaande bij oplevering.

Balans ultimo 2021

Verslag 2022

Informatie organisatie

Stichting Kunstcentrum De Ploeg
RSIN nummer: 861033000

Adres toekomstige vestiging:
Mernaweg 55, 9964 AR, Wehe-den-Hoorn

Correspondentieadres:
De Akkers 5, 9967 PX  Eenrum

E-mail: info@kunstcentrumdeploeg.nl

Beschrijving doelstelling
Het oprichten en in stand houden van een Kunstcentrum De Ploeg in de gemeente Het Hogeland.

Het ontwikkelen en verzorgen van een inhoudelijk programma voor het Kunstcentrum, waaronder begrepen het organiseren van tentoonstellingen over of verwant met de Kunststroming De Ploeg (anno 1918) en verzorgen van culturele en/of educatieve activiteiten met de Kunststroming De Ploeg als inspiratiebron.


Hoofdlijnen beleidsplan

Het  Kunstcentrum wil een breed publiek laten genieten van de schoonheid en kracht van Groningen, zoals verbeeld door de kunstenaars van De Ploeg en hun navolgers. Het centrum zal tevens een drager zijn van de culturele vernieuwingsgeest van de kunstenaarsvereniging De Ploeg, zoals deze in de vorige eeuw tot uitdrukking kwam.

Maar er is meer. Het Kunstcentrum De Ploeg verbindt en vertelt haar verhaal als inspiratiebron voor de ontwikkeling van het culturele klimaat in Groningen en daarbuiten in de daaropvolgende jaren. Ze zal een brede scope hebben op het aanbod. Kunstcentrum De Ploeg zal belevenissen organiseren op beeldend, muzikaal, theatraal, literair en landschappelijk gebied. 

Het werkt daarvoor programmatisch en projectmatig samen met andere organisaties en zal regionale culturele initiatieven, passend binnen haar missie en mogelijkheden, faciliteren met ruimte en ondersteuning. Het programma-aanbod sluit qua vorm en inhoud aan bij de actuele tijdgeest, en is geschikt voor een breed publiek. 

Door deze aanpak en inhoud zal Kunstcentrum De Ploeg worden beleefd als een bruisende plek, waar bezoekers zich kunnen verdiepen en plezier kunnen hebben. Natuurlijk wil het centrum bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de regio en ver daarbuiten.

De grootste uitdaging is continuïteit. Het bestuur beseft dat alle inspanningen, alle bestedingen pas zin hebben als we over in elk geval 25 jaar een florerend centrum zijn in de regio, met nationale en internationale allure. 

Dat vraagt in ieder geval om een hele professionele benadering, met een robuuste organisatie, met een hele gezonde exploitatie, waar het bestuur bezig wil zijn met grensverleggende activiteiten, waar we ieder jaar een nog mooiere tentoonstelling willen hebben die vergelijkbaar mag zijn met het Groninger of Drents Museum. Waar iedereen naar toe wil, niet een keer, maar in elk geval jaarlijks. En een bezoek aan de musea met Ploegcollecties zal moeten leiden tot een bezoek aan het episch centrum van de wortels van de Ploeg

De wortels van de Ploeg liggen in Groningen, het Noorden. De Ploeg is niet alleen in Groningen een begrip, maar ook ver daarbuiten. De locatie Wehe-den Hoorn ligt heel centraal. Maar het is geen vanzelfsprekend reisdoel. Daarom is het belangrijk dat de gemeente het Hogeland en de provincie Groningen meehelpen en de handen aan de 

Ploeg zetten. Dat de Ploeg ook in het land een sterk merk is dat ongetwijfeld velen zal verleiden een tocht naar Wehe-den Hoorn te maken.

Met een haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar het bezoekerspotentieel dat wordt aangetroffen in een gebied met een straal van een uur per auto gerekend vanuit Wehe- den Hoorn. Dit gebied zou voldoende zijn voor bezoekersaantallen die voor de exploitatie minimaal nodig zijn. Gelukkig vallen binnen dat uur rijden de drie provinciehoofdsteden Assen, Groningen en Leeuwarden. Maar dat is lang niet voldoende, heel Nederland moet worden bereikt

Het bestuur heeft een duidelijke ambitie, Kunstcentrum De Ploeg wil zich meten en vergelijken met  centra als de Cobra (Corneille-Appel, De Stijl met o.a. Mondriaan. 

Wat ze allemaal gemeen hebben is dat er verschillende stromingen en kunstuitingen binnen de centra zijn ontstaan. De Ploeg wilde ontginnen, en de boel op zijn kop zetten, met respect voor elkaar, het anders denken en doen in vrijheid. Een creatieve klasse kon en kan alleen maar ontstaan in de biotoop van techniek, tolerantie en talent. Dat wil Kunstcentrum De Ploeg nadrukkelijk zijn.

Kunstcentrum De Ploeg wil ook de verbindende schakel zijn van de onnoemelijke collecties die over het hele land aanwezig zijn, soms fragmentarisch, maar ook met enorme aantallen kunstwerken die in depot staan, of anderszins niet of beperkt voor publiek toegankelijk. Daarnaast komen er grote verzamelingen vrij, die opnieuw een plek moeten krijgen.

Met de technologische mogelijkheden van het nu wil Kunstcentrum De Ploeg een spilfunctie gaan vervullen voor het toegankelijk maken van het werk van de Ploeg en tegelijkertijd de plek zijn waar de Ploeg doorgaat met haar bestaan.

 

Bestuurders

Henk Eggens – voorzitter
Eugenie Stolk – secretaris
Sjoerd Vitters – penningmeester
Ernst Ottens – algemeen lid
Maria Bolt – algemeen lid
Jannie Nijlunsing – algemeen lid
Bert Dijksterhuis – algemeen lid

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden belangeloos.
Er worden geen andere vergoedingen verstrekt anders dan een eventuele onkostenvergoeding voor werkelijke onkosten.

 

Verslag uitgevoerde activiteiten

In een zeer lange aanloop is de breed omschreven ambitie van het Kunstcentrum het fundament voor de daadwerkelijke herbestemming, restauratie en verduurzaming van de voormalige lagere school St. Jozef school te Wehe-den-Hoorn tot Kunstcentrum De Ploeg.

Onderzoek – missie en visie

Een belangrijke factor is tijd. Vanaf het begin van alle gedachten over een Kunstcentrum is bijna tien jaar voorbij gegaan. De wereld draait door, de omstandigheden zijn veranderd. Er is in een eerder stadium een missie en visie opgesteld, deze wordt in 2023 herijkt.

Hiervoor is in de afgelopen jaren al ongelooflijk veel werk gedaan. Er zijn diverse rapporten opgesteld en er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Een onderdeel hiervan waren ontelbare gesprekken met stakeholders. Allemaal om zoveel mogelijk helder te krijgen hoe we  straks daadwerkelijk het Kunstcentrum kunnen vormgeven. 

Het bestuur van Kunstcentrum De Ploeg is nauw betrokken bij de realisatie van de restauratie en herbestemming van  het gebouw. Er wordt gewerkt aan een businessplan waarmee we de toekomst aan kunnen en er zal kwartier worden gemaakt. Daarvoor zal ook de benodigde capaciteit worden geworven.

In mei 2022 is een nieuw bestuur gevormd uit een groep enthousiaste en ervaren mensen die de schouders onder het Kunstcentrum gaan zetten.
We denken aan een opening in 2025.

 

 

Financiële verantwoording

De ontwikkeling van het Kunstcentrum De Ploeg zit in de voorbereidingsfase. Voor de financiering van het opstellen van het definitieve inrichtingsplan en de realisatie van het Kunstcentrum wordt gezocht naar fondsen en subsidies.
Er zijn tot dusver nog geen middelen beschikbaar en de stichting beschikt derhalve nog niet over vermogen.

De financiële middelen voor vergaderkosten en andere voorbereidingskosten worden voorlopig door de bestuursleden zelf beschikbaar gesteld.

 

activa - passiva
KCDP © 2024
Webontwikkeling door Convident.