Schilderij de Ploeg 2

Missie

Stichting Kunstcentrum De Ploeg (SKCDP) wil een breed publiek laten genieten van de schoonheid en kracht van Groningen, zoals verbeeld door de kunstenaars van De Ploeg en hun navolgers. Het centrum wil tevens een drager zijn van de culturele vernieuwingsgeest van de kunstenaarsvereniging De Ploeg, zoals deze in de jaren ‘18 tot ‘50 van de vorige eeuw tot uitdrukking kwam.

SKCDP verbindt en vertelt haar verhaal als inspiratiebron voor de ontwikkeling van het culturele klimaat in Groningen en daarbuiten in de daaropvolgende jaren. En laat dit zien door haar aanbod.

Visie

Stichting Kunstcentrum De Ploeg (SKCDP) organiseert belevenissen op beeldend, muzikaal, theatraal, literair en landschappelijk gebied. Het werkt daarvoor programmatisch en projectmatig samen met andere organisaties en zal regionale culturele initiatieven, passend binnen zijn missie en mogelijkheden, faciliteren met ruimte en ondersteuning. Het programma-aanbod sluit qua vorm en inhoud aan bij de actuele tijdgeest, en is geschikt voor een breed publiek.

Schilderij de Ploeg 3

Door aanpak en inhoud zal het SKCDP worden beleefd als een bruisende plek, waar bezoekers zich kunnen verdiepen en plezier kunnen hebben. Aldus wil het centrum bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de regio. Waarbij de continuïteit van SKCDP als basis dient.

De Ploeg

Vereniging Groninger Kunstkring ‘De Ploeg’ werd op 5 juni 1918 in een café in de Groninger binnenstad opgericht. De zeven mensen die bij de vergadering aanwezig waren, formuleerden drie hoofddoelstellingen: Groninger artiesten nader tot elkaar brengen en het kunstleven bevorderen, de gelegenheid tot werken vergemakkelijken en tot slot het werk bekend maken door exposities te houden.

De naam ‘De Ploeg’ werd bedacht door Jan Altink. Ooit zei hij daarover het volgende: “Omdat er in Groningen niet zoveel te doen was op kunstgebied dacht ik aan ontginnen, het omwoelen van de aarde en dus ook aan ploegen. Vandaar de naam De Ploeg.” Andere Ploegleden van het eerste uur waren Johan Dijkstra, Hendrik Nicolaas Werkman, George Martens, Jan Jordens, Jan van der Zee en Job Hansen. Andere bekende namen zijn o.m. Alida Pott, Wobbe Alkema, Johann Faber, Ekke Kleima en Simon Steenmeijer. Een van de bijzonderheden aan de kunstkring was, dat ze ook elkaar regelmatig portretteerden.

In de beginjaren van De Ploeg verschilden de activiteiten van de kunstkring niet van wat men in die tijd van een keurig, kunst bevorderend gezelschap in de provincie zou kunnen verwachten. Jaarlijks werden er twee exposities in de stad Groningen gehouden. Dit doel werd later bijgesteld tot een expositie of activiteit per jaar in de stad Groningen, alsmede een buiten de stad (Groninger Archieven, 2016). Daarnaast organiseerde de vereniging modeltekensessies en lezingen. De kunstkring stond open voor iedereen die zich op ‘serieuze’ wijze met kunst bezighield. Van een club met uitsluitend kunstenaars die een avant-garde in de stad wilden zijn, was geen sprake. Dat veranderde in het voorjaar van 1921, toen Jan Wiegers uit Davos terugkeerde. De aan tbc lijdende Wiegers had dankzij de financiële ondersteuning van zijn kunstvrienden het Zwitserse kuuroord bezocht. Via een arts ontmoette hij er de schilder Ernst Ludwig Kirchner, een van de vooraanstaande leden van de Duitse expressionistische groep ‘Die Brucke’. De kennismaking met Kirchner en het expressionisme zorgde bij Wiegers voor een nieuwe houding in leven en kunst. In Groningen werd Wiegers’ ontdekking door een aantal jonge Ploegleden enthousiast omarmd en dat legde de basis voor het Groninger expressionisme (Van Os, 1989).

De jaren tussen 1922 en 1928 gelden als de hoogtijdagen van de nog steeds bestaande Groninger kunstenaarsvereniging. Het Duitse expressionisme ‒ waardoor De Ploeg nationale en internationale bekendheid kreeg ‒ is met name in de kunstwerken uit deze periode zichtbaar. In dit vroege Ploegwerk is een prominente rol weggelegd voor het Groninger landschap.

Schilderij de Ploeg 4

Bestuur

Het bestuur van Stichting Kunstcentrum De Ploeg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77518772 opgericht op 2 maart 2020 bestaat uit de volgende personen:

  • Bert Dijksterhuis, 8-8-1938, voorzitter
  • Bart van der Grinten, 17-11-1948,
  • Tony Volger, 6-4-1944, secretaris

Dit 3-koppige bestuur is voorlopig ad interim in functie totdat het nieuwe bestuur geïnstalleerd is.

Het huidige bestuur opereert voorlopig als kwartiermaker en aanjager van het Kunstcentrum De Ploeg, waarbij zowel de restauratie van het pand als de herbestemming centraal staan. Dit bestuur is derhalve van tijdelijke aard en zal op basis van persoonlijke profielen een selectie maken uit ter zake kundige personen, waarbij op korte termijn een evenwichtige samenstelling van het bestuur wordt nagestreefd.

Comité van aanbeveling

  • Drs. Max van den Berg, oud-commissaris van de Koning(in) van Groningen
  • Prof. Dr. Andreas Blühm, kunsthistoricus, directeur Groninger Museum
  • Prof. Dr. Titus M. Eliëns, voormalig hoofd collecties Gemeentemuseum Den Haag en interim directeur Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch
  • Prof. Dr. Henk van Os, kunsthistoricus, oud-directeur Rijksmuseum
  • Harm Post, oud-directeur Groningen Seaports
  • Marte Röling, kunstenares en actrice
  • Drs. Jacques Wallage, oud-burgemeester van Groningen
Schilderij de Ploeg 5

Verslag 2020

Stichting Kunstcentrum De Ploeg is op 2 maart 2020 opgericht met als doel de exploitatie van Kunstcentrum De Ploeg. Belangrijkste wapenfeiten tot dusver zijn, het opstellen van de missie en visie, alsmede de aanzet tot het opstellen van profielen voor het toekomstig bestuur. Ook werd in 2020 een huurcontract overeengekomen met Stichting Herstel Erfgoed De Marne voor het Kunstcentrum te realiseren aan de Mernaweg 55 te Wehe-den-Hoorn, ingaande bij oplevering.

balans KCDP 2021
KCDP © 2022
Webontwikkeling door Convident.